شماره 52/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 52/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و دوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز یکشنبه، سوم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 51/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 51/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره پنجاه و یکم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز شنبه، دوم شهریورماه، منتشر شد.
شماره 49/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 49/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و نهم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز چهارشنبه، 30 مردادماه منتشر شد.
شماره 48/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 48/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و هشتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز دوشنبه، 28 مردادماه منتشر شد.
شماره 47/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 47/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و هفتم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» روز یکشنبه، 27 مردادماه منتشر شد.
شماره 46/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 46/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و ششم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ‌شنبه، بیست و ششم مردادماه منتشر شد.
شماره 44/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 44/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و چهارم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» چهار‌شنبه، بیست و سوم مردادماه منتشر شد.
شماره 43/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 43/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و سوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» سه‌شنبه، بیست و دوم مردادماه منتشر شد.
شماره 42/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 42/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و دوم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ‌یکشنبه، بیستم مردادماه منتشر شد.
شماره 41/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

شماره 41/ مسابقه انس با قرآن «بشارت ۱۴۵۳»

گروه شبکه اجتماعی ــ شماره چهل و یکم مسابقه پیامکی انس با قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۳» ‌شنبه، نوزدهم مردادماه منتشر شد.
1