هشتاد و چهارمین شماره دوماهنامه «خُلُق» روانه بازار نشر شد

هشتاد و چهارمین شماره دوماهنامه «خُلُق» روانه بازار نشر شد

هشتاد و چهارمین شماره دوماهنامه تربیتی اخلاقی «خُلُق» به صاحب‌امتیازی موسسه فرهنگی دارالهدی و مدیرمسئولی عبدالعلی حجتیان‌زاده منتشر شد.
فلسفه تحلیلی و اتهام تاریخ‌هراسی در فصلنامه تاریخ فلسفه

فلسفه تحلیلی و اتهام تاریخ‌هراسی در فصلنامه تاریخ فلسفه

چهل و چهارمین شماره فصلنامه علمي تاريخ فلسفه به صاحب‌امتیازی بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر شد.
بررسی توحید و شرک در آرای ماتریدیه و دیوبندیه در پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی

بررسی توحید و شرک در آرای ماتریدیه و دیوبندیه در پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی

پانزدهمین شماره از پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی منتشر شد.
بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه در پژوهش‌نامه امامیه

بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه در پژوهش‌نامه امامیه

سیزدهمین شماره از پژوهش‌نامه امامیه به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف در دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی»

بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه‌های واقف در دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی»

بیست و چهارمین شماره از دوفصلنامه «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زیور طبع آراسته شد.
نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

نگاهی به کیفیت مجازات محاربه در فصلنامه «فقه و حقوق نوین»

ششمین شماره فصلنامه علمی «فقه و حقوق نوین» به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی حقوق اداری منتشر شد.
نشریه شیعه‌پژوهی در پله 20

نشریه شیعه‌پژوهی در پله 20

بیستمین شماره از نشریه شیعه‌پژوهی به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب به زیور طبع آراسته شد.
فصلنامه حکمت اسلامی در ایستگاه 28

فصلنامه حکمت اسلامی در ایستگاه 28

بیست و هشتمین شماره از فصلنامه حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
شماره ۱۰۷ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد

شماره ۱۰۷ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد

شماره ۱۰۷ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» از سوی پژوهشکده فقه و حقوق و اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
دوفصلنامه «فلسفه تحلیلی» به ایستگاه 39 رسید

دوفصلنامه «فلسفه تحلیلی» به ایستگاه 39 رسید

سی و نهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «فلسفه تحلیلی» به مدیرمسئولی هادی صمدی منتشر شد.